Charakteristika a struktura zařízení


Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Dětský domov se školou je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže.

Areál se skládá ze základní školy a dětského domova.

Základní škola

V budově školy jsou zřízeny kmenové třídy a odborné učebny včetně kabinetů, sborovny a hygienického zázemí pro děti i pedagogy. V téže budově je školní jídelna s kuchyní, která zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců DDŠ.

Tělocvična je součástí budovy školy a mimo plochy tělocvičny lze využít i posilovnu. Tělocvična disponuje hygienickým zázemím, které odpovídá předpisům. V přízemí budovy jsou umístěny garáže pro služební vozidla DDŠ. V budově školy je též sídlo vedení školy.

Dětský domov

Dětský domov je umístěn ve čtyřech samostatně stojících dvojdomcích, každou půlku dvojdomku obývá jedna rodinná skupina.

Skupina má vždy k dispozici dostatečný počet ložnic, hygienického zázemí, kuchyně, oddělenou místnost, která slouží ke stabilizaci agresivního dítěte staršího 12 let. Režim oddělené místnosti se řídí Novelou Zákona Č. 109/2002 Sb. – Zákon č. 383/2005 ze dne 19. srpna 2005.

Vybavení domků odpovídá současným předpisům a normám, které odpovídají výkonu ústavní nebo ochranné výchovy.

Na pozemku DDŠ je dále zřízeno hřiště na kopanou, basketbalové a tenisové hřiště. Je zde vytyčen prostor pro školní pozemky a další venkovní sportoviště.


Do Dětského domova se školou v Sedlci se umísťují děti a mládež obojího pohlaví zpravidla ve věku od 6 do 15 let, popřípadě do ukončení povinné školní docházky, a to na základě rozhodnutí soudu.

DDŠ zabezpečuje základy vzdělání dle příslušných vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR.

Cílem a úkolem DDŠ Sedlec je zabezpečit komplexní péči dětem s nařízenou ústavní nebo ochranou výchovou a dále připravit děti a mládež pro samostatný život mimo institucionální péči.

Vychovatelé i učitelé a všichni zaměstnanci DDŠ Sedlec nahrazují dětem zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči, a proto přistupují ke každému dítěti citlivě.

V zařízení je celoroční provoz, který může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů a za předpokladu, že péče o děti a mládež je řádně zabezpečena a to vždy jen se souhlasem zřizovatele. Veškeré návrhy na změnu kapacity, typu školy, rozšíření nabídky poskytovaných služeb, omezení nebo přerušení provozu předkládá zařízení příslušnému zřizovateli až po projednání s příslušným diagnostickým ústavem.

Další podrobnější informace o našem zařízení naleznete v sekci Dokumentace ve Vnitřním řádu.

NONSTOP kontakty

+420 724 051 758 

+420 724 053 765

Adresa

Luční 330

257 91 Sedlec-Prčice


Zvětšit mapu

Tel.: 317 712 542

Fax: 317 712 555

Mob.: 724 051 712

ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz