Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zřízeno dle vyhlášky 72 /2005 Sb., akt. 2016 v platném znění, § 7.

Hlavní cíl poradenského pracoviště vychází ze snahy komplexního preventivního působení ve škole a ze snahy o zlepšení systému komunikace mezi jednotlivými subjekty školy a také mezi školou a výchovou. ŠPP slouží žákům, pedagogům, vychovatelům, sociálním pracovníkům i rodičům a snaží se nacházet řešení zvládání výukových, výchovných a vztahových potíží.

K využívání služeb školního poradenského pracoviště je u nezletilých žáků zapotřebí informovaný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců

Členové školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce (Mgr. Miluše Alexandrová)

  – Věnuje se výchovným problémům, problematice volby povolání, procesu inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s ostatními pedagogy, sociálním oddělením, vychovateli a zákonnými zástupci žáků

Školní metodik prevence (Mgr. Jana Kubásková)

  – Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační v oblasti prevence rizikového chování

Psycholog (Mgr. Veronika Hokeová)

  – Vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnosticko-metodické a informační, pracuje se žáky, rodiči, pedagogy a vychovateli, komunikuje se sociálním oddělením a s OSPODy.
  Psycholog usnadňuje dětem cestu školním životem a také přibližuje psychologické služby pedagogům, žákům a jejich rodinám, vychovatelům.

Etoped (Mgr. Libor Ťoupalík)

  – Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči. Specializuje se zejména na řešení výchovných a vztahových problémů. Pracuje se žáky, rodiči, pedagogy a vychovateli, komunikuje se sociálním oddělením a s OSPODy.

Terapeut (Bc. Radek Hodoval)

  – Externí terapeut dojíždí do zařízení 1x týdně. Vykonává činnost terapeutickou, poradenskou a konzultační, zaměřuje se na oblast psychických obtíží žáků. Je podporou psychologa a zajišťuje nezávislý pohled externího pracovníka.
NONSTOP kontakty

+420 724 051 758 

+420 724 053 765

Adresa

Luční 330

257 91 Sedlec-Prčice


Zvětšit mapu

Tel.: 317 712 542

Fax: 317 712 555

Mob.: 724 051 712

ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz